# در_حاشیه_بدرقه_رسمی_رییس_جمهور_پیش_از_سفر_به_نیویو